Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
A15 Tuberkuloza organa za disanje potvrđena bakteriološki i histološki
Tuberculosis organorum respiratoriorum,per bacteriologiam et histologiam confirmata
A15.0 Tuberkuloza pluća,potvrđena mikroskopijom ispljuvka
Tuberculosis pulmonis, per microscopiam sputi confirmata
A15.1 Tuberkuloza pluća, potvrđena samo kulturom
Tuberculosis pulmonis, solum culture confirmata
A15.2 Tuberkuloza pluća, potvrđena histološki
Tuberculosis pulmonis, per histologiam confirmata
A15.3 Tuberkuloza pluća, potvrđena neoznačenim metodama
Tuberculosis pulmonis, methodis non specificatis confirmata
A15.4 Tuberkuloza limfnih čvorova u grudnom košu,potvrđena bakteriološki i histološki
Tuberculosis lymphonodorum intrathoracalium,per bacteriologiam et histologiam confirmata
A15.5 Tuberkuloza grkljana,dušnika i dušnice,potvrđena bakteriološki i histološki
Tuberculosis laryngis, tracheae et bronchi,per bacteriologiam et histologiam confirmata
A15.6 Tuberkulozno zapaljenje porebrice,potvrđeno bakteriološki i histološki.
Pleuritis tuberculosa,per bacteriologiam et histologiam confirmata
A15.7 Primarna tuberkuloza pluća,potvrđena bakteriološki i histološki
Tuberculosis pulmonis primaria, per bacteriologiam et histologiam confirmata
A15.8 Druga tuberkuloza pluća,potvrđena bakteriološki i histološki
Tuberculosis pulmonis,per bacteriologiam et histologiam confirmata alia
A15.9 Tuberkuloza organa za disanje,potvrđena bakteriološki i histološki ,neoznačena
Tuberculosis organorum respiratoriorum,per bacteriologiam et histologiam confirmata,non specificata
A16 Tuberkuloza organa za disanje,nepotvrđena bakteriološki i histološki
Tuberculosis organorum respiratoriorum,per bacteriologiam et histologiam non confirmata
A16.0 Tuberkuloza pluća, bakteriološki i histološki negativna
Tuberculosis pulmonis, bacteriologice et histologice negativa
A16.1 Tuberkuloza pluća,bez bakteriološkog i histološkog ispitivanja
Tuberculosis pulmonis, sine exploratione bacteriologica et histologica
A16.2 Tuberkuloza pluća, bez bakteriološke ili histološke potvrde
Tuberculosis pulmonis,sine confirmatione bacteriologica sive histologica
A16.3 Tuberkuloza limfnih čvorova u grudnom košu
Tuberculosis lymphonodorum intrathoracalium
A16.4 Tuberkuloza grkljana,dušnika i dušnice
Tuberculosis laryngis, tracheae et bronchi
A16.5 Tuberkulozno zapaljenje porebrice
Pleuritis tuberculosa
A16.7 Primarna tuberkuloza pluća
Tuberculosis pulmonis primaria
A16.8 Druga tuberkuloza organa za disanje
Tuberculosis organorum respiratoriorum alia
A16.9 Tuberkuloza organa za disanje, neoznačena
Tuberculosis organorum respiratoriorum,non specificata
A17 Tuberkuloza nervnog sistema
Tuberculosis systematis nervosi
A17.0 Tuberkulozno zapaljenje moždanica
Meningitis tuberculosa (G01*)
A17.1 Tuberkulozni čvorić moždanica
Tuberculoma meningium (G07*)
A17.8 Druga tuberkuloza nervnog sistema
Tuberculosis systematis nervosi alia
A17.9 Tuberkuloza nervnog sistema, neoznačena
Tuberculosis systematis nervosi, nonspecificata
A18 Tuberkuloza drugih organa
Tuberculosis organorum aliorum
A18.0 Tuberkuloza kostiju i zglobova
Tuberculosis ossium et articulorum
A18.1 Tuberkuloza polno-mokraćnog sistema
Tuberculosis systematis genitourinarii
A18.2 Tuberkuloza perifernih limfnih čvorova
Tuberculosis lymphoglandularum peripherica

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: