Zdravlje dece

Za pravilan razvitak i razvoj deteta potrebno je voditi računa. Pročitajte o tome više ovde.

« Pret. | 1 ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 12 |  Sled. »

Članak iz oblasti Zdravlje dece
Ocena: 3.07 | Komentari: 9
Piše: prof. dr Saša  Živić

Nizak rast i hormon rasta

nizak-rast-i-hormon-rasta
Terapija niskog rasta jako je kompleksna obzirom na veliki broj različitih uzroka zaostajanja u rastu. U najvećem broju slučajeva lečenjem osnovne bolesti koja je odgovorna i za visinsku retardaciju, optimalizuje se i rast (celijakija, hronične infekcije, rahitis, anemije...). U različitim endokrinopatijama, supstituciona hormonska terapija najčešće u potpunosti omogućava fenomen brze nadoknade u rastu i postizanje željene finalne visine. 
 
Članak iz oblasti Zdravlje dece
Ocena: 2.95 | Komentari: 0
Piše: prim. dr Jasminka Komnenović

Ishrana mlađih predškol­aca

ishrana-mlađih-predškol­aca
U uz­ra­stu od dve go­di­ne ma­lišan je do­vol­jno do­bro raz­vio mo­tor­ne vešti­ne da se hra­ni bez po­moći, pa mu to tre­ba i do­zvo­li­ti. Od ovog pe­ri­o­da, pa na­dal­je, nje­go­va is­hra­na će se pre­težno sa­sto­ja­ti od čvr­ste hra­ne. Može se početi sa da­van­jem ob­ra­nog mle­ka, a dnev­ni obrok bi tre­ba­lo da se sa­sto­ji od češćih man­jih obro­ka (obično tri, i dve užine između). De­ca naj­bol­je zna­ju ko­li­ko će je­sti.
 
Članak iz oblasti Zdravlje dece
Ocena: 3.03 | Komentari: 1
Piše: doc. dr Dragan Krasić

Rascepi usana i nepca

rascepi-usana-i-nepca
Savremeno shvatanje rascepa usana i nepca zasniva se na nomenklaturi koja se bazira na embriološkoj podeli nepca na primarno i sekundarno. Primarno nepce obuhvata usnu, kolumelu, zadnji deo septuma nosa i premaksilu do foramena incisivuma. Sekundarno nepce obuhvata tvrdo i meko nepce distalno od foramena incizivuma.
 
Članak iz oblasti Zdravlje dece
Ocena: 2.91 | Komentari: 0
Piše: dr Sonja  Ilić

O i X noge

o-i-x-noge
Poznato je da većina dece u prve dve godine života ima fiziološki izražene O noge većeg ili manjeg stepena. Druge i treće godine kolena zauzimaju X položaj, a tek od četvrte godine noge, odnosno kolena, dobijaju prav oblik. Svako odstupanje od normalnog razvoja zahteva kontrolu ortopeda i fizikalno lečenje koje daje odlične rezultate u prve četiri godine života.
 
Članak iz oblasti Zdravlje dece
Ocena: 3.39 | Komentari: 1
Piše: dr Tatjana Nemeth Blažić, HIJZ Zagreb

Povišena telesna temperatura

povišena-telesna-temperatura
Povišena telesna temperatura nije bolest sama za sebe, nego znak bolesti. Može se javiti kod različitih bolesti i stanja, a gotovo uvek se javlja kod zaraznih bolestimi. Većinom prođe bez komplikacija, ali uvek je potrebno pratiti bolesnika i ako postoji i najmanja sumnja da je moguće reč o stanju ili bolesti koje mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, potrebno je odmah otići lekaru.
 
« Pret. | 1 ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 12 |  Sled. »

Vesti:

San dovodi do promena u strukturi mozga

Istraživanje sprovedeno na deci starosti od 2 do 5 godina ukazuje na jačanje veza između leve i desne strane mozga tokom sna.

Zaštitimo decu od pasivnog pušenja

Dobro je poznato da je pušenje štetno, a naročito za zdravlje dece. Izloženost dimu kome se ne mogu odupreti šteti njihovom zdravlju. Dečiji o...

Pevanje ili pevušenje leči mucanje

Najnovije metode preferiraju komplementarne metode kombinovanja pevanja ili pevušenja jer je primećeno da prilikom pevanja mucanje nestaje. Intenzi...

Neaktivna deca pod većim rizikom od porasta hormona stresa

Vežbanje može da ima ključnu ulogu u pomoći deci da se izbore sa stresnim situacijama, navodi se u nedavnoj studiji objavljenoj u časopisu Jour...