Zdravlje dece

Za pravilan razvitak i razvoj deteta potrebno je voditi računa. Pročitajte o tome više ovde.

« Pret. | 1 ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 12 |  Sled. »

Članak iz oblasti Zdravlje dece
Ocena: 3.31 | Komentari: 2
Piše: prof. dr Saša  Živić

Tarnerov sindrom

tarnerov-sindrom
Tarnerov sindrom je, nakon deficita hormona rasta, druga najčešća i najšire prihvaćena dijagnoza gde se u lečenju niskog rasta primenjuje hormon rasta. Zaostajanje u rastu je najstalnija karakteristika Tarnerovog sindroma, počev od intrauterine retardacije (na nivou -1.0SD), preko prepubertetskog perioda (prosečni zaostatak već oko -2.0SD), do finalne visine: u proseku oko 142-147cm. Pored nanosomije postoji gonadalna disgeneza sa hipoestrogenemijom i infertilitetom.
 
Članak iz oblasti Zdravlje dece
Ocena: 3.29 | Komentari: 1
Piše: mr sci dr Miodrag  Stanković

Razvijanje samopoštovanja kod dece

razvijanje-samopoštovanja-kod-dece

Svaki roditelj se nada da njegovo dete razvija pozitivan osećaj samopoštovanja. Kako će deca videti sama sebe,  najviše zavisi od roditelja, što je za njih velika odgovornost i najveći izazov. Osobe koje imaju pozitivan utisak o sebi, imaju i pozitivan utisak da mogu i nešto vredno da doprinesu. Oni su stanju da slobodno istražuju svet oko sebe ili da se otisnu daleko u svet bez bojazni, da rade u pravcu ostvarivanja svojih ciljeva i koračaju kroz život sa pozitivnim očekivanjima i zadovoljstvom.

 
Članak iz oblasti Zdravlje dece
Ocena: 3.07 | Komentari: 9
Piše: prof. dr Saša  Živić

Nizak rast i hormon rasta

nizak-rast-i-hormon-rasta
Terapija niskog rasta jako je kompleksna obzirom na veliki broj različitih uzroka zaostajanja u rastu. U najvećem broju slučajeva lečenjem osnovne bolesti koja je odgovorna i za visinsku retardaciju, optimalizuje se i rast (celijakija, hronične infekcije, rahitis, anemije...). U različitim endokrinopatijama, supstituciona hormonska terapija najčešće u potpunosti omogućava fenomen brze nadoknade u rastu i postizanje željene finalne visine. 
 
Članak iz oblasti Zdravlje dece
Ocena: 2.95 | Komentari: 0
Piše: prim. dr Jasminka Komnenović

Ishrana mlađih predškol­aca

ishrana-mlađih-predškol­aca
U uz­ra­stu od dve go­di­ne ma­lišan je do­vol­jno do­bro raz­vio mo­tor­ne vešti­ne da se hra­ni bez po­moći, pa mu to tre­ba i do­zvo­li­ti. Od ovog pe­ri­o­da, pa na­dal­je, nje­go­va is­hra­na će se pre­težno sa­sto­ja­ti od čvr­ste hra­ne. Može se početi sa da­van­jem ob­ra­nog mle­ka, a dnev­ni obrok bi tre­ba­lo da se sa­sto­ji od češćih man­jih obro­ka (obično tri, i dve užine između). De­ca naj­bol­je zna­ju ko­li­ko će je­sti.
 
Članak iz oblasti Zdravlje dece
Ocena: 3.03 | Komentari: 1
Piše: doc. dr Dragan Krasić

Rascepi usana i nepca

rascepi-usana-i-nepca
Savremeno shvatanje rascepa usana i nepca zasniva se na nomenklaturi koja se bazira na embriološkoj podeli nepca na primarno i sekundarno. Primarno nepce obuhvata usnu, kolumelu, zadnji deo septuma nosa i premaksilu do foramena incisivuma. Sekundarno nepce obuhvata tvrdo i meko nepce distalno od foramena incizivuma.
 
« Pret. | 1 ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 12 |  Sled. »

Vesti:

San dovodi do promena u strukturi mozga

Istraživanje sprovedeno na deci starosti od 2 do 5 godina ukazuje na jačanje veza između leve i desne strane mozga tokom sna.

Zaštitimo decu od pasivnog pušenja

Dobro je poznato da je pušenje štetno, a naročito za zdravlje dece. Izloženost dimu kome se ne mogu odupreti šteti njihovom zdravlju. Dečiji o...

Pevanje ili pevušenje leči mucanje

Najnovije metode preferiraju komplementarne metode kombinovanja pevanja ili pevušenja jer je primećeno da prilikom pevanja mucanje nestaje. Intenzi...

Neaktivna deca pod većim rizikom od porasta hormona stresa

Vežbanje može da ima ključnu ulogu u pomoći deci da se izbore sa stresnim situacijama, navodi se u nedavnoj studiji objavljenoj u časopisu Jour...