Kutak za bebe

Saznajte kako da Vaša beba bude uvek zdrava i srećna.

« Pret. | 1 ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 10 |  Sled. »

Članak iz oblasti Kutak za bebe
Ocena: 2.69 | Komentari: 0
Piše: prim. dr Jasminka Komnenović

Nega pupka bebe

nega-pupka-bebe
Definitivno presecanje pupčane vrpce i podvezivanje vrši se posle 5 do 10 minuta kada pupčana vrpca prestane da pulsira i kada krv koja je u pupčaniku bude u organizmu deteta. Podvezivanje pupka mora da se uradi brzo i sterilno, rana se dezinfikuje i pokrije sterilnom gazom i zavojem.
 
Članak iz oblasti Kutak za bebe
Ocena: 3.76 | Komentari: 4
Piše: prim. dr Jasminka Komnenović

Ishrana bebe od 8 - 12 me­se­ci - jedemo iz ruke

ishrana-bebe-od-8-12-me­se­ci-jedemo-iz-ruke
Kad odojče na­pu­ni osam me­se­ci u nje­go­voj is­hra­ni počin­je da do­mi­ni­ra čvr­sta hra­na. To je vre­me kad se od gnječene hra­ne po­la­ko pre­la­zi na re­dov­nu po­ro­dičnu is­hra­nu. Ovaj pre­laz je ve­o­ma važan, jer ćete na osno­vu nje­ga zna­ti da li je kod Vaše be­be raz­vi­jen ape­tit za čvr­stu hra­nu.
 
Članak iz oblasti Kutak za bebe
Ocena: 3.3 | Komentari: 0
Piše: prim. dr Jasminka Komnenović

Ishrana dojilje

ishrana-dojilje
Ishrana u periodu dojenja je veoma bitna, kao što je bila i u trudnoći. Od vrste unetih namirnica, zavisi i kvalitet mleka. Potrebe u toku dojenja su povećane, a zavise od količine mleka koju žlezde izluče u toku dana. S obzirom da dete raste i postaje sve aktivnije, treba da se zadovolje i njegove povećane potrebe u hranljivim materijama. Dodatna energija, u odnosu na period pre trudnoće, neophodna je ne samo zbog dojenja, već i zbog promena kojima je organizam izložen.
 
Članak iz oblasti Kutak za bebe
Ocena: 3.17 | Komentari: 0
Piše: prim. dr Jasminka Komnenović

Ishrana bebe u drugoj godini života - period stalnih promena

ishrana-bebe-u-drugoj-godini-života-period-stalnih-promena
Jed­no­go­dišnjak može da je­de ri­bu ko­ju je­du od­ra­sli, sa­mo man­je ko­ličine i  man­je. Po­sle pr­vog rođen­da­na, de­te više ni­je odojče. Ono ima mno­go ener­gi­je, ra­do­zna­lo je i br­zo. Ho­da, trči, pen­je se uz ste­pe­ni­ce, ko­ri­sti kašiku i šol­ju, može da pi­je na slam­ku, igra se hra­nom ume­sto da je­de.
 
Članak iz oblasti Kutak za bebe
Ocena: 4.24 | Komentari: 9
Piše: prim. dr Jasminka Komnenović

Ishrana bebe od 4-8. me­se­ca starosti - učimo da jedemo

ishrana-bebe-od-4-8-me­se­ca-starosti-učimo-da-jedemo
Zbog po­većanih zah­te­va u ka­lo­ri­ja­ma, vi­ta­mi­ni­ma i mi­kro­e­le­men­ti­ma (gvožđe, cink i dr.) u uz­ra­stu od na­vršena četi­ri do na­vršenih šest me­se­ci, majčino mle­ko i adap­ti­ra­na mlečna form­u­la više ne za­do­vol­ja­va­ju po­tre­be odojčadi.
 
« Pret. | 1 ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 10 |  Sled. »Vesti:

Mačke povećavaju rizik od dojenačkog ekcema

Rezultati istraživanja sprovedenog na Univerzitetu Arizona su pokazali da je grupa koja je imala mačke za kućnog ljubimca bila izloženija riziku o...

Majke krive za gojaznost dece?

Gojaznost u detinjstvu i odraslom dobu ima brojne uzroke, među kojima je na prvom mestu ishrana, ali naučnici su ranije otkrili specifične gene (...

Najnoviji bebi monitor

Novi bebi monitor, koji je izuzetno jednostavan za upotrebu jer se kači na dečije stopalo, razvijen je od strane studenata na Brigham Young Univerzi...

Kako se bebi daje lek

Svaka majka bar jednom se ovo zapitala, kako se bebama pravilno daje lek, šta učiniti ukoliko ga dete ispljune ili povrati. Evo nekoliko poučnih sa...