Ocenite:
  • 50
(2.66 / 50)

Infantilna hipertrofična stenoza pilorusa

Stenoza pilorusa uzrokovana hipertrofijom piloričnog sfinktera spada u najčešće anomalije gastrointestinalnog sistema i, posle ingvinalne hernije, predstavlja najčešće stanje koje zahteva hiruršku korekciju u prvih nekoliko meseci života. Hipertrofična stenoza pilorusa se nasleđuje poligenski i javlja se u 1:750 ženske novorođenčadi, odnosno odojčadi. Familijarna pojava poremećaja se nalazi u oko 15% slučajeva.

Uzrok nastanka

Etiologija hipertrofične stenoze pilorusa nije dovoljno jasna i smatra se posledicom abnormalne lokalizacije enterične inervacije. Najčešće se nalazi kao izolovana pojava ali, ponekad, predstavlja samo deo generalizovanog intestinalnog pseudoopstruktivnog sindroma ili abnormalnost udruženu sa atrezijom ezofagusa i duodenuma, malrotacijom creva i anorektalnim anomalijama.

Klinička slika

Simptomi hipertrofične stenoze pilorusa se obično javljaju između druge i četvrte nedelje života, a retko ubrzo po rođenju, ili tek sa 4 - 6 meseci. Karakterišu se projektilnim povraćanjem koje obično sledi 10 - 20 minuta nakon obroka. U povraćanom sadržaju se nalaze ugrušci mleka, bez žuči, a u 10-17% slučajeva i tragovi alterisane krvi kao posledica refluks ezofagitisa. Usled upornog povraćanja želudačnog sadržaja dete razvija dehidraciju sa hipokalijemijom i metaboličkom acidozom, a u kasnijem toku malnutriciju i sideropenijsku anemiju. U sklopu gladovanja često se javlja opstipacija ( zatvor), kao i depresija aktivnosti glukuronil transferaze sa blagom nekonjugovanom hiperbilirubinemijom. U prvoj fazi bolesti dete ima očuvan apetit i manofestuje razdražljivost, a sa razvojem malnutricije postaje apatično i letargično.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu kliničkog pregleda, ultrazvuka, ređe radiografskim pregledom sa barijumom.

Lečenje

Terapija izbora je ekstramukozna piloromiotomija po Ramstedtu. Pre hirurške intervencije je neophodna korekcija dehidracije, elektrolitnog i acidobaznog disbalansa. Postoperativna prognoza je dobra.

 Komentari: 6 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar